SGK VE İŞ HUKUKU UYGULAMA İŞLEMLERİ

I.SGK İŞLEMLERİ

 • KHK kapsamında kadroya geçirilen işçilerin tüm  SGK işlemleri
 • Personelin çalıştırıldığı Belediye şirketlerinin tüm  SGK  işyeri işlemleri,  işyeri sicil numarası ve mahiyet kodunun SGK mevzuatına uygun hale getirilmesi, dikkat edilecek önemli hususlar
 • SGK açısından Kamu Kurumları ve belediyelerin  dikkat edeceği  önemli hususlar
 • Taşeron  İşçilerin  SGK’ya bildirimleri, bildirge hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
 • SGK çıkışış  işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması
 • İşten çıkış kodları
 • Belediye ve şirket yöneticilerinin SGK’ya karşı sorunlulukları
 • Belgelerden dolayı  belgeleri düzenleyenlerin SGK tarafından  Savcılığa verilmesi haller
 • Emekliliği gelen  işçiler nedeniyle yapılacak SGK işlemleri
 • İşçilerin emekliliğinin dolup dolmadığının kontrolü
 • SGK’ya bildirilecek ve bildirilmeyecek  işlemler
 • Personelin nakli işlemleri
 • SGK aylık prim ve hizmet belgeleri ile düzenlenmesi esasları
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Personelin prim  işlemleri ve  mahsubu ve ödenmesi uygulaması
 • Bordro ve puantaj kaydı
 • Taşeron işçileri için yapılması gereken SGK işlemleri, kesintiler
 • Kadroya geçecek Taşeron işçileri nedeniyle  SGK’ ya karşı yükümlülükler,
 • SGK  Borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesi işlemleri, teminat iadesi işlemlerinde değişiklikler
 • Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının SGK’ ya bilgi ve belge verme zorunlulukları ile uygulanacak yaptırımlar
 • Meslek kodlarının yasaya uygun hale getirilmesi, yanlış kodların düzeltilmesi
 • SGK primine tabi olan ve olmayan ücretler
 • İş Kazası bildirme işlemeleri ve dikkat edilecek hususlar
 • İstirahat raporları ve çalışmazlık bildirimi
 • Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi işlemleri
 • İdari para cezalarında yapılan değişiklikler
 • Kamu kurum ve kuruluşları işyeri kayıt ve belgelerin düzenlenmesinin usul ve esasları
 • SGK itiraz usullerinde yapılan değişiklikler
 • Kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri , e-SGK nedeniyle kullanıcıların sorumluluğu ve yükümlülüğü,   ..Taşeron işçiler nedeniyle yapılacak diğer  uygulamalar
 • Hizmet Takip Programı/HİTAP
 • Birden fazla sigortalılık çakışması ve düzeltilmesi
 • Fazla mesailerin SGK’ya bildirilmesi
 • SGK ile ilgili istenen diğer tüm konular
 • Varsa yaşanmış SGK SORUNLARINA dosya üzerinden çözümler bulunması………….

II.İŞ KANUNU İŞLEMLERİ

 • İşçilerinin Uygulamalı Olarak iş sözleşmeleri ve personel yönetmeliğinin hazırlanması, Kanuna uygun hale getirilmesi  ve dikkat edilecek hususlar
 • Tüm  işçilerinin Uygulamalı Olarak KIDEM TAZMİNATLARININ Şartları- Hesaplanması-Ödenmesi-Düzenlenecek Evraklar
 • Kanun Hükmünde Kararnameden  önce ve sonra Kadroya geçecek Taşeron İşçilerinin YILLIK İZİN  Şartları- Hesaplanması-Ödenmesi-Düzenlenecek Evraklar
 • Kanun Hükmünde Kararnameden  önce ve sonra çalıştırılan Yüklenici İşçilerinin MAZERET  İZİNLERİNİN   Şartları- Hesaplanması-Ödenmesi-Düzenlenecek Evraklar
 • Hizmet satın almada  sözleşme düzenlenirken İş Kanunu açısından idarelerin dikkat edeceği  önemli hususlar
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Yüklenici işçilerin ücretlerinin ödenmesi için idarelerce yapılması gereken işlemeler
 • İşe Geç Kalan-İşe Gelemeyen Ve Disiplin Sucu İşleyen Yüklenici İşçilerinin İş Sözleşmesinin Feshi, Tutanak Tutulması Ve Savunma Alınması Esasları
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte İş Kanunu açısından İdarelere ve İdare personeline getirilen  yükümlülük ve sorumluluklar uygulanacak cezalar
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte taşeron işçileri için düzenleyeceği ÖZLÜK DOSYALARINDA bulunması gereken belgeler ve düzenleme esasları
 • Taşeron Şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminatına esas olan ve olmayan  ödemeler ile SGK primleri ile vergi karşısındaki durumu
 • Kadroya geçecek Taşeron İşçileri İle İlgili Sendika Ve Toplu Sözleşme Mevzuatı Gereğince Yapılması Gereken Uygulama Ve İşlemler
 • Kadroya geçecek Taşeron  işçilerinin “muvazaalı” işlemler nedeniyle Mahkemeye başvurmuşsa yapılacak  işlemler
 • Yargıtay kararları ışığında Kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanması
 • Kıdem tazminatı miktarının hesaplanması
 • İdarenin  ödediği kıdem tazminatının  Yükleniciye Rücu edilmesi
 • Yargıtay kararları ışığında Kıdem tazminatı verilmeyecek haller
 • Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatıyla ilgili diğer önemli uygulamalar
 • Yıllık İznin Kullandırılması  dikkat edilecek hususlar ile sorumluluklar
 • Taşeron işçilerinin  sözleşmeye aykırı olarak başka işlerde çalıştırılması halinde idare personeli  ve yöneticilerine uygulanacak ceza ve müeyyideler
 • İşe iade uygulaması
 • Disiplin kurulu oluşturulması
 • Yıllık izin kurulu oluşturulması
 • Emekliliği gelenleri işten çıkarma işlemeleri
 • Fazla mesai  uygulamasında yapılan yanlışlar
 • Taşeron işçilerine  yönelik yapılacak toplu iş sözleşmesi uygulamaları
 • İş Kanunu ile ilgili diğer uygulama, sorumluluk ve cezalar……………
 • İşçilere ödenecek ilave tediyeler
 • İşçilerin farklı birimlerde görevlendirilmeleri
 • İş Kanunu ile ilgili diğer istenen tüm konularrrrrr……………

III.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

 • Kadroya geçecek Taşeron  İşçileri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği kanunu açısından  idarelerin dikkat edeceği  önemli hususlar, yer verilmesi gereken zorunlu hususlar
 • Yapılması  gereken iş sağlığı ve güvenliği işlemleri
 • Risk değerlendirmesi yaptırılması, denetlenmesi ve koordinasyonu
 • İş kazalarından dolayı idarelerin  sorumluluğu  ve yapılması gereken işlemler
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği yükümlülük ve cezaları
 • İş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin yaptıkları işlerinin yasaya uygun olup olmadığının denetlenmesi
 • Eğitimde yapılan yanlışlar
 • Tutulması gereken kayıt ve belgeler
 •  Değişen İş Sağlığı Ve Güvenliği İşlemleri yerine getirmeyen yüklenicilerden dolayı  Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu ve uygulanacak  diğer işlemler……..