HİZMET İÇİ EĞİTİM KONULARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Görevlilerin 5018 sayılı Kanuna Göre Mali Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kamu Zararı ve Mali Sorumluluk
Kamu İhale Mevzuatı (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal, Hizmet, Yapım İşleri İhale Uygulamaları)
Hakediş İnceleme ve Kontrol Usulleri ile Ödeme Prosedürleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
Belediyelerde VE özel kurumlarda Bütçe ve Muhasebe
Muhasebe Yönetmeliği ve Uygulamaları
Mali Raporlama ve Mali Tablolar Analizi
Belediye Gelirleri Mevzuatı
Emlak Vergisi
Taşınır Mal Yönetimi
Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme
Faaliyet Raporları
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Vergi Hukuku (Mükellefiyet, Tevkifat ve Sorumluluk)
Damga Vergisi
Avans ve Kredi Mekanizması
Harcırah Mevzuatı
Sayıştay Denetimi
Türk Ticaret Hukuku (Belediye Şirketleri Açısından)
Memur Suçları ve Memurların Soruşturma ve Yargılanma Usulleri
Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulaması