BELEDİYE ŞİRKETLERİ

Belediye Şirketlerinin İhale Mevzuatı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu vb.) Karşısındaki Durumu
İstisna (3/g) Uygulamaları Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları Yapılması
Belediye Şirketlerinde Personel İstihdamı
Belediye Şirketlerinin Belediye İle İlişkileri
Belediye Şirketlerinin Yönetim Yapısı ve Belediye Personelinin Bu Şirketlerde Görevlendirilmesi
Yönetim Kuruluna veya Şirket Müdürlüğü Görevine Seçilme, Yönetim Kurulunun veya Şirket Müdürünün Başlıca Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Hakları
Belediye Şirketlerinin Vergi Mükellefiyeti, Ödev ve Sorumlulukları
Belediye Şirketlerinde Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu
Belediye Şirketlerinde Defter, Belge ve Kayıt Düzeni
Ticaret Hukuku (Yeni Türk Ticaret Kanunu) Kapsamındaki Sorumluluk, Yükümlülük ve İşlemler
Belediye Şirketlerinde Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi
Belediye Şirketlerinin Nakit Kaynaklarının İlgili Mevzuat Doğrultusunda Değerlendirilmesi ve Borçlanması
Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim Zorunluluğu
Belediye Şirketlerinde Sayıştay Denetimi ve Bulguları
5018 Sayılı Kanuna Göre Mali Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kamu Zararı ve Mali Sorumluluk
Belediye Gelirlerinin Yapısı
Bütçe ve Muhasebe Açısından Özellik Arz Eden ve Sayıştay Denetimlerinde Sıklıkla Tespit Edilen Hususlar
İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Hesap Planı ve İlgili Muhasebe Standartları
Harcama Belgelerinin ve Hakedişlerin Hazırlanması ve Kontrolü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
Vergi Tevkifatları (Stopaj), Vergisel Mükellefiyet, Yükümlülük ve Sorumluluklar
Ön Ödeme (Avans ve Kredi) Mekanizması
Mali İstatistikler, Tablolar ve Analizi
Mali Hizmetler Biriminin Çeşitli Mevzuat Hükümlerine Göre Görev ve Sorumlulukları