26-30 NİSAN 2024 – ANTALYA BELEDİYELER/İL ÖZEL İDARELER / ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE STRATEJİ PLAN GELİŞTİRME – EKAP E. İHALE- BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR EĞİTİM SEMİNERİ

BELEDİYELER/İL ÖZEL İDARELER / ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE STRATEJİ PLAN GELİŞTİRME – EKAP E. İHALE- BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR EĞİTİM SEMİNERİ

                                                                                                                              BAKANLIK ONAYLI         

 

ANTALYA 26-30 NİSAN 2024  EĞİTİM PROGRAMI
STRATEJİK PLAN PERFORMANS EĞİTİM PROGRAMI
Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi
Stratejik Planlama Süreci  ve Bulunması Gereken Unsurlar
Stratejik Plan ve Bütçe , Maliyetlendirme , Önemi ve Özellikleri
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanuna  Göre Stratejik Planlama, Yetki ve Sorumlulukları
Stratejik Plan Hazırlık Sürecinin Planlanması , Plan, Durum ve Analiz
Stratejik Planda Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi, Amaç, Hedefler ve Dikkat Edilecek Hususlar
3 N 1 K  – Vizyon ve Misyon –  Temel Değerler
Performans Hedefi Nedir- Göstergeler- Faaliyetler , Projeler ve Riskler
Stratejik Plan Kapsamında Detaylı Maliyetlendirme Tablosu ve Süreci
Stratejik Plan Güncellenmesi – İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
Mali Raporlama ve Mali Tablolar Analizi ve Faaliyet Raporları.
Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme
 EKAP – E İHALE VE ELEKTRONİK İHALE EĞİTİM PROGRAMI
İhale Mevzuatı Genel

İstisnalar ve İhale Dışı alım Yöntemleri

Ekap İşlemleri Öncesi – İhtiyaç Raporunun Oluşturulması, Teknik Şartname Hazırlanması,İhtiyaç Raporu ve Teknik Şartname Hazırlanmasında Dikkat edilecek Hususlar, Yaklaşık Maliyet Oluşturulması , Güncellenmesi
İhale Öncesi Ekap İşlemleri– İhtiyaç Raporunun Ekap’a Girilmesi OKAS- Kısımlı İhale-Fiyat Avantajı İşlemleri Ekap Numarası, İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınması, Teknik Şartnamenin Yüklenmesi, İdari Şartname Hazırlanması, Fiyat Farkı Düzenlenmesi, Sözleşme Tasarısının  Oluşturulması, Yerlilik Bilgileri tablosu idare Hizmet Bilgileri , İhale Onay, İlan İşlemleri.
İhale Dokümanının  Karşı Başvuru Yolları– Şikayetin Reddi-Düzeltme-resen Düzeltme-Zeyilname Düzeltme İlanı işlemleri
Ekap Üzerinde ihale Günü-Sonrası İşlemleri– ilk Oturum, E. Eksiltme, Sonraki Oturumlar ve Teklif Değerlendirme İşlemleri, Tevsik Edici belgelerin İstenmesi , İhale Kararının Verilmesi-Onaylanması, Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi,
Kesinleşen ihale Kararlarına Karşı Başvuru Yolları– İzleşme işlemleri, Hakediş İşlemleri, Fiyat Farkı İşlemleri, İş Artışı-İş Eksilişi-Süre Uzatımı Halleri, Sözleşmeye Aykırı Davranışlar Sözleşmenin Sona Ermesi, Sözleşme Uygulamaların Ekap’ta İşlenmesi, İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi ve Genel Olarak iş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi,
Ekap Platform İşlemleri– İdare Platform İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri,
İhale – Sözleşmelerle ilgili Yargı ve KİK Kararlarının Değerlendirilmesi.

 

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI   
Belediye Şirketlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Tasfiyesi.  Belediye Şirketlerinin Hukuki Durumu
Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Şirketi ve Büyükşehir Belediyesi Olmayan Belediye ile Belediye Şirketi ilişkisi.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu Karşındaki Durumları
Belediye Şirketlerinin; 5018 Sayılı Kanun, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Sayıştay Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 696 sayılı KHK, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Açısından Değerlendirilmesi
Belediyenin ortak olduğu şirketler birbirlerinden borç alıp verebilir mi? Belediye, şirketine borç verebilir mi? Belediyeler her faaliyet alanıyla ilgili şirket kurabilirler mi? Gibi Benzeri Soruların Cevapları
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Müdürlerin Görev ve Yetkileri, Hakları, Borçları, Yükümlülükleri, Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Vergi ve SGK Primi Borçlarından Dolayı Belediye Şirketlerinin ve Yöneticilerin Mali Sorumluluğu
Şirket Zararı ve Bu Zararın Tahsil Edilebilme Yöntemi. Sermayenin Artırılma ve Azaltılma Usulü
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Belediye Şirketlerinin Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında Öngörülen Suç ve Cezalar
Belediye Şirketlerinde Genel Kurul ve Genel Kurula Dair Özellikli Durumlar
MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI – GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR                                                                          
Gelirleri Artırıcı Çalışmalar Projesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalar
Mülkiye Üzerinden Alınacak Olan Gelirler
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu – 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
Kaynak Suları Harcı ve Bu kaynak Sularından Elde Edilen Kira Bedellerinin % 25 Oranında İlçe Belediyelerine Aktarılması Gereken Pay.
Proje ve Hibe Desteklerinin Takip  Edilerek  Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İç Kontrol Eylem Planı ve Ön Mali Kontrol Uygulamaları
Stratejik Plan Yönetimi ve Performans Uygulamaları
İç Kontrol Uygulamaları ve Süreç Yönetimi Uygulamaları
Akıllı Kent Sistemlerinin Stratejik Plan ile Entegrasyonu Çalışmaları

 

Eğitmen                   : Alanlarında Uzman Eğitmenler

EĞİTİM TARİHİ          : 26-30 Nisan 2024 Tarih 4 Gece 5 Gündüz ( Ultra Herşey Dahil)

EĞİTİM YERİ              : Transatlantik Hotel & Spa***** Göynük /Antalya

 

Giriş            :  26 Nisan 2024 Saat:14.00 dan sonra girişler olacaktır.

Çıkış           : 30 Nisan  2024 Saat: 12,00 de odalar boşaltılacaktır. Eğitim     : 27-28  Nisan  2024 Tarihinde yapılacaktır.

GÜNCEL MEVZUAT EĞİTİM – MURAT HÖKELEK

Necatibey Cad. No. 58/24 Sıhhıye / ANKARA

BANKA BİLGİLERİ : Murat HÖKELEK

Ziraat Bankası İban : TR71 0001 0013 3047 2381 4350 03

Detaylı bilgi için: GÜLER HÖKELEK- 0 530 179 78 81 – 0 312 434 43 45-46-47

Tüm eğitim programlarımız için: Web: www.guncelmevzuategitim.com